Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

M E G H Í V Ó

Az Ötv. 12 § alapján Ópályi Község Képviselő-testületét rendes ülésének megtartására Ópályi Község Önkormányzatának nagytermébe

2010. március  01-én (hétfő) 16 órára 
ö s s z e h í v o m

N a p i re n d i   j a v a s l a t
nyílt ülés

1./ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési tervéről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása    
Előadó: Erdélyi Miklós polgármester

2./ A  települési szilárd hulladék gyűjtéséről, szállításáról, tárolásáról és kezeléséről szóló rendelet   módosításának megtárgyalása
Előadó: Kósa György műszaki ügyintéző
Beszámoló: írásbeli előterjesztés alapján

3./ Máté Béla és Máté Béláné eladók, valamint Ópályi Község Önkormányzata vevő között 2007. július 30. napján kelt, az ópályi 1118. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi előszerződéssel kapcsolatos jogvita megtárgyalása.
Előadó: Dr. Sarka Attila ügyvéd
Beszámoló: szóbeli  előterjesztés alapján

4./ Ópályi Község Önkormányzata és a Kistérségi Beruházó és Hasznosító Kft. közötti jogvitával kapcsolatoban Dr. Leszkoven László  2010. január 28. napján kelt levelében foglaltak megtárgyalása
Előadó: Dr. Sarka Attila ügyvéd
Beszámoló: szóbeli előterjesztés alapján

5./ Szavazatszámláló bizottságok tagjainak  és póttagjainak megválasztása
Előadó: Dr Csoba Beáta körjegyző
Beszámoló: írásbeli előterjesztés alapján

6./ Előterjesztés: az Új Élet és Remény Közhasznú Egyesület részére ingyenes telek biztosításáról vagy a 1301/25 hrsz-ú telek eladásáról született korábbi testületi határozat módosításáról
Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
Beszámoló: szóbeli és írásbeli előterjesztés alapján


Ópályi, 2010. február 22.                     
                                                                                     

Erdélyi Miklós
polgármester

<< vissza