Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

ÓPÁLYI ÍROTT FORRÁSAI
(Válogatott szemelvények és adatok)

1296.évi oklevél tartalma: "Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Kozma fiai, Kozma és Pál, Dobos nevű helységöket a hozzá tartozó Pályi és Dég nevezetű földekkel együtt két egyenlő részt rokonuknak, Péternek és fiának átadták. 1296.  Eredetie bőrhártyán, vörös és zöld selyemzsinóron függő ép pecséttel, gróf Gyulai Lajos kolozsvári levéltárában. Közli Szabó Károly."

Összeírások: 1610-1817: Szabolcs megye. 1660-1843: Szatmár megye.
1715: évi országos összeírás: "Adózók neve: Nicolaus Bak; Joannes Deák; Michael Orbán; Thomas Keczeite; Stephanus Balog."

Anyakönyvek (születési-keresztelési, házassági, halotti):
Görög katolikus 1779-től,  református 1856-tól,  izraelita 1874-től, polgári 1900-tól.

Korai leírások:
1735/36: Bél Mátyás (kézirat): Szabolcs vármegye.
"Pályi.: Mocsaras helyen fekszik, mindazonáltal határa homokos, és erdőkkel fedett. A Barkóczy örökösöké."
1799: Vályi András:Magyarországnak leírása. Budán.
"Pályi. Ó Pályi. Magyar falu Szabolcs Vármegyében, földes Urai Gróg Haller, Gróf Barkóczy, éd Ötvös Uraságok, lakosai leginkább reformátusok, fekszik Vitkától nem messze, mellynek filiája, határbéli földgyánek 1/3 része búzát is jól terem, réttyeit a víz járja, lehelője, fája mind a kétféle van, dohányt is termesztenek, malmai vannak, első osztálybéli.
1810: Szirmai Szirmay Antal: Szathmár vármegye fekvése, történetei, és polgári esmérete. II.rész. Budán.  
"Pályi most Szabólcsban fekvő, de mint Szathmár Vármegyei helységről van emlékezet: 1421.1422.1426. Hogy Zudarnak neveztetett Ólnodi Benedek, és Jakab birták. 1727. Bencze, máskép Szathmáry Sámuelnek benne része adatott."
1828: Ludovicus Nagy: Nemes Magyarország és….Buda.
Ópályi. Görög katolikus templom és pap. Ref. templom és lelkész. 149 ház, 762 római és görög katolikus, 280 evangélikus és református, 42 izraelita, összesen 1084 lakos”.
1851: Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára…Pesten.
"Pályi (Ó), magyar-orosz falu, Szathmár vmegyében, Máté-Szalkához 1 órányira: 73 romai, 714 gör. kath., 316 ref., 35 zsidó lak., ref. és g. kath. anyatemplommal. Határa homokdombos és völgyes, sok helyt forrásos, egyébiránt bõven terem rozsot, buzát, kukoriczát, kendert, burgonyát sat. – Rétje legelõje elég; sok marhát és sertést tart. F. u. a nemes Teleki, Ujfalusy nemzetségek, Reviczky, Bogcha, s m. t. Ut. p. Vásáros-Namény."

Iratok:
- Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal …iratai 1851-1961. 2 doboz .
- Ópályi nagyközség iratai 1866-1950.  0,33 fm. 1-5. kötet és 1 doboz.     
- Ópályi görög katolikus elemi iskola iratai. 1908-1924. 0,06 fm. 1-3. köteg.
- Ópályi Községi Földigénylő Bizottság iratai. 1945-1947. 0,04 fm. 1. kötet.
- Ópályi Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai 1960-1982. 2,78 fm. 

Mindenféle egyéb:
- Gr.Barkóczy János hitbizomány Ópályi határon levő birtokának térképe. Fogarassy Sándor mérnök Szatmár, 1892. december 18.
- Babonák, köszöntő, betlehemes játék... Horváth László Ópályi, 1927.14. o.
- Fábián Sándor:Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. vármegyék (1924-1938). Bp. 1939. Ópályi adatok: 173, 201, 332, 339-340, 343, 344, 345, 346, 347 , 471, 526, 563. o.  Személyi adattárban: 23 név.
- Arany- és ezüstkalászos gazdák könyve. Bp. 1943.
(4 Ópályi személy adata és fényképe)
- Márton Árpád: Aratás ás nyomtatás. Mátészalka, 1955-1956. 54.old.
(Néprajzi gyűjtés az ópályi-i aratásról)  
- Pénzes György: Ópályi változások. A cigány tanulók nevelésének és oktatásának néhány kérdése községünkben. Pedagógiai Műhely. 1978. december. 35-44. old.
- Bodnár Zsuzsanna: A népművészet mesterei Szabolcs-Szatmárban.
=Szabolcs-Szatmári Szemle. 1982. augusztus. 59-61 o.
(Horpácsik János: Ópályi, néptáncos. A Népművészet Mestere.)
- ÓPÁLYI HÍRLAP. Az Ópályiak Baráti Körének Lapja.Szerkesztőségvezető: Erdélyi Miklós. Megjelenik 1995-től évente több alkalommal. Első szám 1995.augusztus-szeptember. Terjedelme változó.
- Bodó Katalin: Ópályi története.  Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. Debrecen, 1997. 89 old. 7 mell. Szakdolgozat.

<< vissza