Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Pályázat könyvvizsgálói feladatok ellátására


Ópályi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 92/A. § (1) bekezdésekben foglaltak alapján - pályázatot ír ki az Ötv. 92/A § és 92/C. §-ában meghatározott könyvvizsgálói feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:

 • természetes személy esetén a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő "költségvetési" minősítés megléte,
 • gazdasági társaság, szervezet esetén könyvvizsgálói tevékenység folytatására jogosultság, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a társaságokról vezetett névjegyzékben történő felvétel, külön igazolva a könyvvizsgálatot elvégző természetes személy (bejegyzett könyvvizsgáló) jogosultságát,
 • a természetes személyek és a gazdasági társaságnak is felelősségbiztosítással kell rendelkeznie,
 • a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről (Ötv. 92/B. § (2) bekezdés)
 • a díjazás a megállapodás szerint, előnyt jelent a havi számlázás és a 30 napnál nem rövidebb fizetési határidő,
 • a pályázat egyfordulós, az Önkormányzat a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A könyvvizsgáló feladata különösen:

 • az Önkormányzat és intézményei összevont adatait tartalmazó egyszerűsített éves beszámoló (könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás) felülvizsgálata és hitelesítése, könyvvizsgálói záradékkal való ellátása, továbbá könyvvizsgálói jelentés készítése,
 • a zárszámadási rendelet-tervezet megbízhatósági vizsgálata,
 • az évközi gazdálkodásról készített beszámolók véleményezése,
 • a tervezéssel, beszámolással és gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletek, éves költségvetés véleményezése, határozatok, belső szabályzatok betartásának ellenőrzése,
 • az Önkormányzat és intézményei vagyoni, pénzügyi és gazdasági helyzetének elemzése, értékelése.

A Pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó nevét, adatait
 • cégbírósági bejegyzésének/vállalkozási igazolványának, engedélyének számát,
 • a könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő költségvetési minősítésének igazolását,
 • könyvvizsgálói cég pályázó esetében a vizsgálatra kijelölt személy nevét,
 • természetes személy pályázó vagy a könyvvizsgáló cég részéről megnevezett természetes személy könyvvizsgáló esetében három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
 • igazolást arról, hogy a pályázónak nincs 90 napnál régebbi lejárt köztartozása,
 • a számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi igazolást a számlavezetésről,
 • könyvvizsgáló cég pályázó esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, természetes személy esetén a vállalkozói igazolvány másolatát,
 • az államháztartás alrendszereiben szerzett gyakorlat ismertetését,
 • referenciamunkák listáját,
 • könyvvizsgáló cég pályázó tevékenységének rövid szakmai bemutatását,
 • természetes személy pályázó illetőleg a könyvvizsgáló cég részéről megnevezett természetes személy könyvvizsgáló szakmai önéletrajzát,
 • a pályázó kockázatviselő képességét a könyvvizsgálói felelősségbiztosítási kötvény másolatának csatolásával,
 • a feladat ellátására vonatkozóan feladattervet, könyvvizsgálói munkaprogramot,
 • a vállalási feltételeket,
 • a díjazásra vonatkozó igény és fizetési feltételek meghatározását,
 • a pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség időtartamáról.

A megbízás időtartama: 2010. február 1. - 2015. január 31.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 5.

A pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat Ópályi Község Önkormányzat, Erdélyi Miklós polgármester, Polgármesteri Hivatal (4821 Ópályi, Rajk L. u. 4.) címezve postai úton, vagy ugyanitt az Ügyfélszolgálaton személyesen lehet benyújtani. Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján a Polgármesteri Hivatalba beérkezett.

A pályázatot két példányban, zárt borítékban kell benyújtani "Könyvvizsgálat" felirattal.

Hiánypótlás keretében csak igazolás vagy nyilatkozat pótlására, vagy formai hiányosságok esetén van lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: a 2010. februári rendes ülése.
A pályázat végeredményéről a pályázókat írásban értesítjük.

A nyertes pályázóval a szerződés megkötésére a Képviselő-testület döntését követő 30 napon belül kerül sor.

Ópályi, 2010. január 22.

Erdélyi Miklós
polgármester

<< vissza